กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๑๖ พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๖ พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร”
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

09116103

 

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินเข้าร่วมงาน

      นิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานจากเวทีการประกวด ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔๐ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนผู้มีแนวคิด และทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมให้มีผลงานที่ดี และมีคุณค่า ประกอบด้วยผลงาน ๓ ประเภท

  • จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ อัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง และพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา
  • จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ได้แก่ จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน, พิจารณาลมหายใจ และพุทธชนะมาร
  • จิตรกรรมร่วมสมัย ได้แก่ ไทยมุง, ตู้ปลากับซากความทรงจำ, ภาพชีวิตบนผืนผ้า

    นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดแสดง รวมแล้วกว่า ๕๐ ชิ้น ซึ่งล้วนมีความประณีต งดงาม ตามกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวอันเปี่ยมด้วยคุณค่า ความหมาย

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถชื่นชมผลงานได้จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ