กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ข้าวโค้งและข้าวโถเถ ขนมพื้นบ้านโบราณของชาวไทพวน

รู้จักข้าวโค้งและข้าวโถเถ ขนมพื้นบ้านโบราณของชาวไทพวน บ้านหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ที่สืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปี