กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เปิดบูธของเล่นเด็กไทย สอนทำ “จั๊กจั่นและกังหัน” ในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙

เปิดบูธของเล่นเด็กไทย สอนทำ “จั๊กจั่นและกังหัน” ในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙

36

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”109″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

     เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมออกบูธในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙ วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสอนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ประดิษฐ์ของเล่นเด็กไทย ได้แก่ จั๊กจั่นและกังหัน ของเล่นโบราณที่สามารถทำเองได้ง่าย ๆ วัสดุหาได้ทั่วไป ใช้เวลาไม่นาน และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากร่วมประดิษฐ์สร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนาน

     สำหรับงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙ วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ จัดโดยมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนาและวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่นและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี