กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ชมการสาธิต ประดิษฐ์งานศิลป์โบราณ อาหารชาติพันธุ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ชมการสาธิต ประดิษฐ์งานศิลป์โบราณ อาหารชาติพันธุ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ในงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

190361
click คลิกดูกำหนดการที่นี่ click

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ โดยมีการจัดงานเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงให้บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์ สร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งมรดกของชาติ”

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “งาน ‘วันอนุรักษ์มรดกไทย’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงาน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและร่วมประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ที่สืบทอดมานับแต่อดีต ได้แก่ ดอกผึ้งโบราณ, พวงมโหตร, ดอกไม้จากดินไทย, แกะสลักผลไม้, บุหงาดอกไม้สด, การเขียนภาพไทย สีเอกรงค์, น้ำอบไทย, แป้งพวง, ตลอดจนการสาธิตอาหารชาติพันธุ์ไททรงดำ, ไทยวน และไทพวน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ชมรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมสาธิตและจัดแสดง”

     สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 5596 1148 และ www.nuac.nu.ac.th