กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

29 มีนาคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า”

29 มีนาคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า”

260362

click คลิกดูกำหนดการที่นี่ click

     “ผ้าทอ” นอกจากเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์แล้ว ยังนับเป็นสื่อแสดงถึงวัฒนธรรมอันงดงามที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่มชน ผู้ทอผ้ามักจะรังสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้าจากความงามตามธรรมชาติรอบตัวเข้าไว้อย่างตั้งใจ เกิดเป็นผลงานที่แฝงถึงความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ ความเชื่อฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลวดลายผ้าทอได้ 4 กลุ่มคือ กลุ่มลายพันธุ์ไม้ กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายข้าวของเครื่องใช้ และกลุ่มลายเบ็ดเตร็ด โดยเฉพาะกลุ่มลายพันธุ์ไม้ นับว่าเป็นกลุ่มลายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนจากผ้าทอของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนนิยมทอลวดลายพันธุ์ไม้เป็นหลัก หรือถึงแม้ว่าเมื่อใช้ลวดลายกลุ่มอื่นเป็นหลักแต่ก็มักจะมีลายพันธุ์ไม้เล็กๆ เป็นลายประกอบอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่าลวดลายพันธุ์ไม้นี้มีความสำคัญต่อการประดิษฐ์ลวดลายผ้าทอเป็นอันดับต้น

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 1 เรื่อง “พันธุ์ไม้ลายผ้า” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำเสนอให้เห็นความสำคัญของลวดลายที่อยู่ในกลุ่มลายพันธุ์ไม้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

     ภายในงานเป็นการจัดแสดงผ้าทอลวดลายกลุ่มพันธุ์ไม้ที่แฝงไว้ด้วยความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ความเชื่อต่าง ๆ ชมผ้ามัดหมี่ชุดลายพันธุ์ไม้ เช่น ลายปีบร่าย จากดอกไม้ของพรรณไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก, ลายดอกนนทรี จากดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลายรักเสลา จากดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบโดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทอโดยกลุ่มทอผ้าหนองหญ้าปล้อง กลุ่มทอผ้าบ้านซำรัง กลุ่มทอผ้าบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

     ทั้งนี้ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า” ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟังการเสวนากว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ลายผ้า การแสดงแบบผ้าไทยโดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิเศษสุดการจำหน่ายผ้าทอลวดลายใหม่ของกลุ่มทอผ้าทั้ง 3 กลุ่ม เฉพาะวันพิธีเปิดเท่านั้น…ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 055 961202