กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
…ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
…การแสดงทางวัฒนธรรม
…การสาธิตและร่วมประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ที่สืบทอดมานับแต่อดีต
…การสาธิตอาหารชาติพันธุ์ไททรงดำ, ไทยวน และไทพวน
…พบกันวันที่ 29 มีนาคมนี้ เก้าโมงเช้าเป็นต้นไป ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
…ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์อัครศิลปิน