กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๑๘ – ๑๙ เมษายนนี้ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

๑๘ – ๑๙ เมษายนนี้ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

110462

click คลิกดูกำหนดการที่นี่ click 

     สวมใส่ผ้าไทยมาสร้างสานงานศิลป์ ชิมช็อปผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นในตลาดวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการแสดงและดนตรี ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สนุกสนานกับการประกวดนางสงกรานต์ วันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายนนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออก  ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานรื่นเริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

    ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิต ครู อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป กิจกรรมประกอบด้วยการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร การประกวดนางสงกรานต์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นในตลาดวัฒนธรรม ชมการแสดงวัฒนธรรมและรื่นรมย์กับดนตรีสด

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 5596 1207 และ www.nuac.nu.ac.th