กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวรร่วมกับอพท. เปิดการอบรม “การปักผ้าแบบไทย” อนุรักษ์สืบสานงานหัตถศิลป์ไทย

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวรร่วมกับอพท.
เปิดการอบรม “การปักผ้าแบบไทย” อนุรักษ์สืบสานงานหัตถศิลป์ไทย

23046201pic

click คลิกดูกำหนดการและใบสมัครที่นี่ click

      เปิดรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปในเขตภาคเหนือ อบรมฟรี วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 รับสมัครภายในวันที่ 26 เมษายนนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “การปัก เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของกุลสตรี โดยเฉพาะการปักแบบไทยซึ่งเป็นเทคนิคการปักแบบโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากสมัยอยุธยา ด้วยการนำเอาวัสดุ เช่น โลหะมาตีเป็นแผ่นบาง ๆ และทำเป็นแล่ง เลื่อม ไหม สี ผ้าจากธรรมชาติ ปีกแมลงทับ รวมไปถึงเพชรพลอย ซึ่งบ้างก็เป็นวัสดุที่ได้จากการทำการค้าผ่านทางเส้นทางสายไหม โดยส่วนมากอาศัยวัสดุที่มีลักษณะมัน วาว วิบวับ เพื่อสร้างความระยิบระยับให้กับตัวผู้สวมใส่ ลวดลายที่ใช้ในการปักส่วนมากจะเป็นลวดลายจากต้นไม้ ลวดลายจากผ้าเขียนแบบภาพพิมพ์ ลายปักผ้าโบราณของอินเดีย ลวดลายจากดอกไม้ประดิษฐ์ ลวดลายที่พัฒนามาจากผ้าตาดโบราณ ลวดลายจากผ้าต่างประเทศ (ผ้าฝรั่ง) และลายไทย ซึ่งเทคนิควิธีการมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ นับเป็นงานหัตถศิลป์โบราณที่ควรมีการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ ‘การถ่ายทอดองค์ความรู้งานปักผ้าแบบไทย’ ขึ้น เพื่อเกิดการเรียนรู้ สืบสาน และพัฒนาต่อยอด สร้างมูบลค่าเพิ่มจากเทคนิคการปักผ้าแบบไทย

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถศิลป์ไทย ‘การปักผ้าแบบไทย’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์พงศธร ยอดดำเนิน, อาจารย์ศราวดี ภูชมศรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายณัฐดนัย เที่ยงธรรม นายศุภชัย เงางาม กลุ่มโกนเนียง จ.สุรินทร์  นการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปักผ้าแบบไทยและวัสดุที่ใช้ในงานปักไทย จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มอบรมฝึกปฏิบัติการตามความสนใจจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การปักตาลปัตร 2) การปักย่าม, 3) การปักกรองคอ, 4) การปักสไบเชิง, 5) การปักกรอบรูป

     ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือ สมัครเข้ารับการอบรม การปักผ้าแบบไทย อบรมฟรีพร้อมที่พักสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ภายหลังการอบรมต้องส่งชิ้นงานให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำจัดแสดงสู่สาธารณชนต่อไป โดยเปิดรับจำนวนจำกัด จำนวน 30 คน ภายในวันที่ 26 เมษายนนี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 เมษายน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 961201 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nuac.nu.ac.th หรือเฟสบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร