กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จุลสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2562

130562

click ดาวน์โหลดจุลสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2562 click

จุลสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒…#องค์ขวัญมิ่งแผ่นดินไทย ศูนย์รวมใจไทยทั่วหล้า…#ผ้าทอGenY ศิลปะ ภูมิปัญญาไทยที่ยังคงมีคุณค่าต่อลูกหลานไทย…ชวนให้อยาก กับ ๑ #อาหารพื้นถิ่นปลาขะแหนบ…#ความเสมอภาค สันติภาพ ที่เก็บเกี่ยวมาจากการเข้าร่วมงานสัมมนา กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คืออีกหนึ่งปมที่รอการคลี่คลาย…
หน้าที่ ความผูกพัน ภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ…ฯลฯ ในความเป็นไทย