กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพิ่มคุณค่าและมูลค่า สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า สู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

22056203

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”115″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”32″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”1″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

     เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดงาน มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จำนวน ๕๐ คนเข้าร่วมโครงการ อบรมทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ วิทยากรจากกลุ่มจักสานบ้านท่าโรง, การอบรมการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร หมี่กรอบและถั่วลิสง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การอบรมการพัฒนารูปทรงผลิตภัณฑ์กล้วยกวน และบรรจุภัณฑ์, การอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านบุ่ง และการสืบค้นอัตลักษณ์ในชุมชนบ้านบุ่ง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อันจะเกิดผลทางด้านความเข้มแข็ง และยั่งยืน

     บ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และ ๑ ใน ๕๐ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับประเทศ จากการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากบ้านบุ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม มีการบริหารจัดการชุมชน และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ดี ดังนั้น โครงการสืบค้นอัตลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ จึงนับเป็นการพัฒนาต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อทำให้บ้านบุ่งมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น