กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

61

« 1 ของ 2 »

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่นิสิตในรายวิชา ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การทอผ้า การมัดย้อมผ้า การตัดตุงเต่ารั้ง การทำบุหงารำไป การสานปลาตะเพียน และศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ  จำนวน 390 คน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ และ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม