กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

3801

« 2 ของ 2 »

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

    ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินผลงานทะลุเป้าหมายทั้ง 7 ข้อ ในรอบ 5 ปี ได้คะแนนประเมิน 5.00  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่มีส่วนร่วมทำให้การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวรบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้