กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม

     โดยภาคเช้าจัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดและการตลาดเชิงสร้างสรรค์   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิตตินุช วัฒนะ คณะบริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

      และภาคบ่าย อบรมในหัวข้อการสร้างมูลค่าและตราสินค้ารวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหัตถกรรม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้การบรรยายแก่ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว และกลุ่มสุณิสาเครื่องนอน จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้ามากขึ้น