กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย”

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : “ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูเกียรติ ฉินประเสริฐผล เป็นผู้บรรยายในโครงการฯ

     ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้ฟังบรรยายและ ปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยขนาดเล็ก เช่น ตาข่ายหน้าช้าง พู่กลิ่น วิมารพระอินทร์ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2563 โดยให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยหลากหลายรูปแบบ  เพื่อสืบสานต่อยอดงานภูมิปัญญาไทยออกสู่สังคมต่อไป