กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงผลงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดแสดงผลงาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงผลงานจากโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประกอบไปด้วยกระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าคล้องมือ หมวกทรงบักเก็ต และผลงานจาก โครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : “ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย”  ประกอบไปด้วยเครื่องแขวนไทยขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร