กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้เปราะบางทางสังคม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมโครงการพัฒนาอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้เปราะบางทางสังคม

      วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้เปราะบางทางสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์วิกฤตโควิท 2019 พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร