กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาอาชีพฯ

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาอาชีพฯ

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้เปราะบางทางสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดการเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์วิกฤต หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 โดยจัด ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร