กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2564

posterA402

click สมัครออนไลน์ได้ที่นี่click   

click  ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่  click

      กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์และศิลปะการแสดง รวมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

โดยมีฐานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศิลปินแห่งชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูศิลปะด้านจิตรกรรม เฉพาะครู อาจารย์ผู้สอนศิลปะ จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๒. ฐานศิลปะเทคนิคจิตรกรรม (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อฐาน)
๓. ฐานศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๐๐ คนต่อฐาน)
๔. ฐานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๕. ฐานศิลปะเทคนิคประติมากรรม (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๖. ฐานศิลปะเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๗. ฐานศิลปะการสร้างงานวรรณศิลป์
      – กวีนิพนธ์ (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
      – นวนิยาย (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
      – เรื่องสั้น (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๘. ฐานศิลปะการแสดง
      – ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๐๐ คนต่อฐาน)
      – ขับร้องเพลงไทยสากล (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
      – การแสดงนาฏศิลป์ (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อฐาน)
     – การแสดงละคร (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)
๙. ฐานศิลปะสถาปัตยกรรม  (จำนวนจำกัด ไม่เกิน ๕๐ คนต่อฐาน)

***** หมายเหตุ *****
๑. กรุณากรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในแต่ละฐานให้ชัดเจน สามารถสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ (จำนวน ๙ ฐาน ๑๔ กิจกรรม)
๒. ศิลปินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกผลงาน ของผู้เข้าอบรมในแต่ละฐาน เพื่อมอบรางวัลผลงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง / รางวัลเหรียญเงิน / รางวัลเหรียญทองแดง / เกียรติบัตรชมเชย ทั้งนี้ ในบางฐานกิจกรรมจะแบ่งการพิจารณารางวัลแยกย่อยแต่ละระดับ อาทิ ประถมศึกษามัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น
๓. ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม ที่งานวิจัยและบริการ วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๕๖๒-๐๗๒  รับสมัครแต่วันนี้ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒