กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม

« 1 ของ 2 »

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม  จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์วิกฤต หลักสูตรทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่

     ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าอบรมโครงการฯ ได้ฟังบรรยายในหัวข้อการแปรรูปนำไม้ไผ่ไปใช้งานด้านต่าง ๆ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้บรรยาย และได้ฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

     โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การแปรูปไม้ไผ่และฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป