กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม
หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

« 1 ของ 2 »

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรในโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ซึ่งโครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์วิกฤตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้เปราะบางทางสังคม

      ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายหน่วยงาน อาทิอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปราชญ์ชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย บ้านท่าโรง ต.วัดพริก และอบต.จอมทอง จ.พิษณุโลก ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ได้แก่ เก้าอี้ ชั้นวางของ โต๊ะวางของ สานพัด เครื่องแขวนจากไม้ไผ่ ดยผู้อบรมได้เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการแปรรูปไม้ไผ่ ฝึกปฏิบัติทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ที่สามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพต่อไปได้