กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก

« 1 ของ 2 »

     เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

     เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจกลายผ้าจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ ซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของไทยวนจำนวน 2 ลาย ได้แก่ ลายม้าไม้ และลายดอกปีบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จากย้อมสีธรรมชาติ และปรับผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้ามากขึ้น