กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

     เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่กลุ่มผ้าทอไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

     โดยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม , การพัฒนาผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ เคลือบกลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีไม่โครเอนแคปซูเลชั่น และเคลือบสารต้านเชื้อแบคทีเรีย และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผ้าทอของกลุ่มไทยวนเป็นผลิตภัณฑ์ 3 แบบ คือ หมวกทรงทิวลิป หมวกทรงทิวลิปแบบต่อปีกหุบ และหมวกทรงบัคเก็ต พร้อมด้วย นายเจนณรงค์ ทองห่อ บรรยายในหัวข้อการออกแบบเบื้องต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้ามากขึ้น