กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nu Souvenir & Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร

      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nu Souvenir & Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14 (3/2564) เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานและแผนการตลาดของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nu Souvenir & Textile