กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในโครงการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

       เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาของชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก