กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบปัจจัยในโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ปัญญา” ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบปัจจัยจำนวน 15,500 บาท ในโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้ปัญญา” ประจำปี 2564 เพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  โดยมีคุณประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบปัจจัยดังกล่าว ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมปัจจัยจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้