กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

        เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP และบริการของชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ  อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้า และแนวคิดในการออกแบบสินค้าและบริการ