กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

อธิการบดี มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดแต่งคำขวัญ

003

 

      เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผ่านการประกวดแต่งคำขวัญ และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคำขวัญได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ กับคำขวัญ “สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างศรัทธา ในองค์กร นเรศวรสถาพร สร้างบุคลากร สุจริตธรรม” ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ
สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างศรัทธา ในองค์กร นเรศวรสถาพร สร้างบุคลากร สุจริตธรรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศ
ซื่อสัตย์ เป็นมิตร เปี่ยมจิตอาสา มุ่นพัฒนามหาวิทยาลัย
โดย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลรองชนะเลิศ
องค์กรคือบ้าน งานคือชีวิต ความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างชีวิต เสริมสร้างองค์กร
โดย นายแสง ศรีอำไพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชมเชย
มีจิตซื่อตรง มั่นคงซื่อสัตย์ โปร่งใสแจ่มชัด ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
โดย นายวันจักร รัตนชื่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชมเชย
ความซื่อสัตย์สุจริต หนุนนำชีวิตก้าวหน้า เสริมส่งองค์กรพัฒนา เสริมสร้างคุณค่าแห่งตน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร