กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

อธิการบดี นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

001

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคำขวัญ “สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างศรัทธา ในองค์กร นเรศวรสถาพร สร้างบุคลากร สุจริตธรรม” แต่งโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี