กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยรับความอนุเคราะห์จากกองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการ เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวังของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร