กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุนผู้ผลิต โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)

     เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์  พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ณ กลุ่มผ้าทอสุพัตรา  ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก