กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชุมโครงการจัดตั้งอุทยานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดประชุมการปรับโครงการจัดตั้งอุทยานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม และจัดตั้งศูนย์ศิลปกรรมท้องถิ่น ศูนย์พิพิธภัณฑ์ชั้นเลิศ ศูนย์ศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าของชาติต่อไป