กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชุมโครงการจัดตั้งอุทยานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

ประชุมโครงการจัดตั้งอุทยานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และรายงานความก้าวหน้าอุทยานหอประวัติ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในการประชุม พิจารณาปรับชื่อโครงการอุทยานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  (Lower-Northern Art and Culture Park) เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานอุทยานหอประวัติ 4 หอประวัติ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ