กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “เขียน Proposal อย่างไรให้ถูกใจกรรมการ”

 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Proposal Clinics ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Proposal Clinics ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียน และทบทวนวรรณกรรมเอกสารในงานวิจัย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป