กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เชิญชวนส่งบทความวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 13 ฉบับ 1

 12

เชิญชวน ส่งบทความวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 13 ฉบับ 1 

📣📣ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน ปีที่ 13 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

.

📍รายละเอียดการจัดส่งบทความสามารถติดต่อได้ที่

โทร : 055 961205 , 081 8881310 (คุณจรินทร เสโตบล)

เว็บไซต์ : //bit.ly/3qHgHCv

เพจ : วารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร