กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564

2

 

📣📣ประกาศ ผลการตัดสินรางวัลรัตนมณีศรีนเรศวร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564

  1. ด้านศาสนา

 พระพุทธิวงศมุนี

  1. ด้านวรรณศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง

นายนิพนธ์  เที่ยงธรรม

  1. ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

นายวัฒนโชติ  ตุงคะเตชะ

  1. ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายองอาจ  พงษ์โนรี

  1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นายสัญญา  พานิชยเวช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปวีณา นัยนิตย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1148 , 09 1839 4054

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ขอเลื่อนกำหนดการวันรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง