กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Proposal Clinics ครั้งที่ 2

             เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Proposal Clinics ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

            โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนางสาวธีราพร ขวัญคง บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มเสนอโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัย การเขียน และทบทวนวรรณกรรมเอกสารในงานวิจัย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป