กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร ( //www.personnel.nu.ac.th/home/ )
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

0001

0002