กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานอุทยานหอประวัติ

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดีย  ตรวจความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานอุทยานหอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยนเรศวร หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 9 เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช