กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ถวายโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “รัตนมณีศรีนเรศวร” ประจำปี 2564 แด่พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุนี

ถวายโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “รัตนมณีศรีนเรศวร” ประจำปี 2564 แด่พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้แทนถวายโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรผู้มีผลงานดีเด่น ด้านศาสนา รางวัล “รัตนมณีศรีนเรศวร” ประจำปี 2564 แด่พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด ผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ และเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้กับองค์กร สังคม เยาวชน ซึ่งจำแนกสาขารางวัลออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา ด้านวรรณศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์