กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

งานอำนวยการ

nuac05

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
โทรศัพท์ 055-961203

หน่วยอำนวยการ

nuac08

นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-961143

nuac13

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961143

Phit

นายอาทิตย์ ดำมินเศก
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ 055-961148

1805

นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

nuac19

นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

250465

นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055-961143

nuac15

นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961143

nuac25

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

nuac10

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-961206