กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

งานศิลปวัฒนธรรม

nuac11

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

หน่วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ

nuac14

ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961202

nuac29

นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961202