กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

งานพัฒนานวัตศิลป์

nuac12

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์
โทรศัพท์ 055-961208

หน่วยวิเคราะห์ภูมิปัญญาและพัฒนา
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

nuac24

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204

nuac04

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

หน่วยส่งเสริมการตลาด

nuac16
นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961206

nuac07

นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961217

nuac31

นางสาวพิมพ์รภัตร สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961217

nuac32

นางสาวธีรดา พานทองถาวร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204

210465

นางสาวกรกนก เหมือนช้าง
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานขายและสินค้าคงคลัง)
NU Souvenir and Textiles
โทรศัพท์ 055-961217

1224323

นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี)
NU Souvenir and Textiles

โทรศัพท์ 055-961217