กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

หน่วยวารสารและหน่วยบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

nuac01

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

หน่วยวารสาร

nuac03

นางจรินทร พรมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 055-961205

หน่วยบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

nuac18

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

nuac02

ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์  เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

Phraeo

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961205