กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

เส้นทางซอยหัตถกรรมไม้มรดกโลกสุโขทัย (Otop village)

เส้นทางการท่องเที่ยวในซอยหัตถกรรมไม้มรดกโลกสุโขทัย (Otop  village)
icon_click  คู่มือการใช้ระบบ QR Code Google maps icon_click