กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

99แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NEWa
99 ประกาศ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น ประเภทสายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
99 แบบสำรวจและรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (แผนส่งเสริมคุณธรรม 2563) 
99 แบบสำรวจข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
99 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 2562 
99 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุฯ งบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 3 
 99แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๒
99แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
99 แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน 
99 แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
99 บันทึกข้อความขอรายงานปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
99 แบบ ทน.3- บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

99 แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ ๒๕๖๒  
99 แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ
99แบบยืนยันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒๕๖๑ 
99แบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๑
99” แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ๒๕๖๑ “

99แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
99“แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑”