กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

นโยบายและแผน

ปีงบประมาณ 2566
– แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  icon_click

นโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีออนไลน์
– เอกสารประกอบการพิจารณาร่างแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
– แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 29 แผนงาน 

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
– กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) 
– ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบ 62 
– รายละเอียดแผนงานพื้นฐานและตัวชี้วัดที่ต้องบรรลุ 
– รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
– รายละเอียดนโยบายและมติรัฐมนตรี 
– แผนยุทธศาสตร์สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน พ.ศ.2557 – 2561 (ฉบับปรังปรุง) 

ปีงบประมาณ 2565
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
– รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564  
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
– แบบฟอร์มขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
– แบบฟอร์มแตกตัวคูณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม-ประจำปี-พ.ศ.-2566-งบประมาณแผ่นดิน
– แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566
– แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะฯ-2565-2579 
– ยุทธศาสตร์-อววน. 

ปีงบประมาณ 2564
– เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 
– รายงานประจำปี 2564   
– แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา ม.นเรศวร 2564 
– แบบรายงานคุณธรรมเฉพาะกาลในสถานการณ์ COVID-19 
– แผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ.2565-2579)
– แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  

ปีงบประมาณ 2563
– แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร-ฉบับที่-12-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2563-2564 
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
– ตารางปฏิทินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2562
– รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
– ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมประจำปี 2562

ปีงบประมาณ 2560
– แผนกลยุทธ์กองกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564
– รายงานประจำปี 2560 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2559
– รายงานประจำปี 2559
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2559 (รอบ 6 เดือน) 
– กระบวนการทำงานของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 

– แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559  
– แบบติดตามรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 

ปีงบประมาณ 2558
– รายงานประจำปี 2558
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
– แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
– แบบจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

– ตารางสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
– แบบฟอร์มดำเนินโครงการทำนุบำรุงฯ งบประมาณแผ่นดิน 58
– แบบฟอร์มจัดทำแผนประจำเดือน-ประจำปี58

– ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
– ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557
–  แผนปฏิบัติงานประจำปี 57  / ตารางเชื่อมโยงกลยุทธ์ / ตารางยุทธศาสตร์ / สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 56
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
– ปฏิทินการดำเนินงานโครงการประจำปี 2557
– แบบติดตามรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
– รายงานประจำปี 2556

– รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1
– รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2
– รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3

นโยบายและแผนกลยุทธ์
– นโยบายและแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2553 – 2557

ปีงบประมาณ 2555
– ตารางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
– รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
– คู่มือสำหรับการจัดทำสรุปผลประเมินโครงการ
– กรอบโครงสร้าง การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
– แผนการปฏิบัติงานสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2554
– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
– รายงานประจำปี 2554