กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

หอศิลป์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


002 001
ชั้น 1
เป็นการจัดแสดงภาพในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้น 2 ห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  อาทิเช่น อ.สวัสดิ์ ตันติสุข  อ.พูน เกษจำรัส  อ.ประยูร อุลุชาฏะ  อ.จิตต์ จงมั่นคง  อ.ถวัลย์ ดัชนี  อ.กมล ทัศนาญชลี  อ.ประเทือง เอมเจริญ  อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  นายชวลิต เสริมปรุงสุข เป็นต้น
ชั้น 4  จัดแสดงในรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชุดเกราะ และ ศาสตราวุธต่าง ๆ 

ติดตามข่าวสาร หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ facebook