พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ผ้าทอไท-ยวน

Contact

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION
NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
งานศิลปวัฒนธรรม 055-961202 , 055-961203 , 055-961207
งานพัฒนานวัตศิลป์ 055-961204 , 055-961206 , 055-961208
หน่วยอำนวยการ 055-961148 , 055-961143
fax. 055-961148

WEBSITE

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน จ.พิษณุโลก

ที่อยู่

134 หมู่ที่ 3 ถนน พิษณุโลก-เด่นชัย สมอแข
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel. 089-7055955

FACEBOOK

Email

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์

หัวหน้าโครงการ

anongw@nu.ac.th

EMAIL