กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961201 , 055-961202 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / หน่วยแหล่งเรียนรู้ 05596-1207, 055-961205 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 , 055-961218 nuac@nu.ac.th

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

variety of arts and culture

นานาศิลปวัฒนธรรม

Publications

เอกสารเผยแพร่ทำนุบำรุงฯ

Format document

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

Meeting document

เอกสารการประชุมทำนุบำรุงฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์