<<< เอกสารประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม >>>

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 2562
แผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุฯ งบประมาณแผ่นดิน ไตรมาส 3
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๒
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอรายงานปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน  


<<< เข้าสู่หน้าหลัก >>>

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202-3 , 055-961148
งานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 055-961204 - 6
หน่วยสนับสนุน 055-961203 , 055-961208 , 055-961143
fax. 055-961148