<<< เอกสารประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม >>>

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<<< เข้าสู่หน้าหลัก >>>

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานศิลปวัฒนธรรม 055-961202 , 055-961203 , 055-961207
งานพัฒนานวัตศิลป์ 055-961204 , 055-961206 , 055-961208
หน่วยอำนวยการ 055-961148 , 055-961143
fax. 055-961148