ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา-ม.นเรศวร-2564 


<<< เข้าสู่หน้าหลัก >>>

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานอำนวยการ 055-961148 , 055-961143 , 055-961203
งานศิลปวัฒนธรรม 055-961201 , 055-961202 , 055-961205 , 055-961207
งานพัฒนานวัตศิลป์ 055-961204 , 055-961206 , 055-961208
fax. 055-961148