งานศิลปวัฒนธรรม

nuac11

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

หน่วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ

nuac14

ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961202

nuac13

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202